Tôi tên là Phan Công Vũ Đức, là cựu sinh viên ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Công Trình Xây Dựng tại Trường Đại học Sư Continue Reading