Sử dụng công cụ của Alpha BIM để dựng Thép Dầm và triển khai bản vẽ mặt cắt cho Thép Dầm.